Zvolte jazyk

Pokud chcete začít investovat do akcií, musíte znát základy investování jako takového. Obchodování probíhá na konkrétním místě, které nazýváme akciová burza, nebo obecněji burza cenných papírů. V české republice je to burza cenných papírů Praha. Na Slovensku plní tuto funkci BCPB, což je zkratka pro burzu cenných papírů Bratislava. Protože však slovenský trh pouze stagnuje a je omezen, nejlepší volbou je orientovat se na renomované zahraniční burzy typu NASDAQ Stock Market nebo New York Stock Exchange (NYSE Euronext). K dispozici tak máte podstatně více míst, kde můžete obchodovat a nejste vázáni pouze hranicemi daného státu. Obecný seznam mezinárodních burz si můžete prohlédnout na vyznačeném linku. Na nich můžete obchodovat nejen akcie, ale také indexy, opce, komodity, Forex, ETF atd.

 

Na burze nebudete vystupovat osobně, ale bude vás zastupovat obchodník s cennými papíry. Ten se také nazývá broker. S ním musíte uzavřít komisionářskou smlouvu, v níž ho opravňujete k provádění vašich obchodních pokynů a pošlete mu finanční prostředky, s nimiž hodláte realizovat samotné burzovní obchody.

 

Broker vám může vytvořit Cash účet nebo Margin účet. Při Cash účtu jde o to, že snášíte veškeré náklady na obchod plně vy sami. Při Margin účtu vám část peněz, potřebných k uskutečnění obchodu, poskytne broker. Tato možnost je zajímavá zejména pokud chcete obchodovat obrovské množství a maximalizovat tak své zisky.

 

Obchodování s akciemi tradičně probíhá přes Cash účty, t.j. musíte mít celý finanční obnos na pokrytí hodnoty akcií, do kterých máte zájem investovat. Pokud je například cena akcie 50 USD a chtěli byste nakoupit 200 takových akcí, potřebovali byste na svém účtu 10 tisíc USD.

Margin účty můžete zase využít k obchodování akcií přes CFD (Contract for difference - Kontrakty na cenové rozdíly). Ty se obchodují prostřednictvím tzv. pákového obchodování a páka se může pohybovat kolem 1:20. To znamená, že pokud chcete nakoupit akcie vybrané společnosti za 10 tisíc USD, stačí Vám mít na účtu 500 USD. Tyto peníze budou při vstupu do obchodu zablokované jako tzv. Margin (záloha, kolaterál), proto hovoříme o Margin účtu. Náklady na vstupní investici tak neplatíte celé, ale pouze jejich část. Všechny následné zisky či ztráty však snášíte v plné míře. Důsledky si umíte domyslet velmi rychle. Pokud při klasickém obchodě nakoupíme 1 akcii za 50 USD a její cena klesne na 49 USD, tak se náš účet sníží o 1 dolar. Při pákovém obchodování (s využitím zmíněných CFD) je však tento pokles 20 krát větší. To znamená, že pokles o 1 dolar by pro nás ve skutečnosti znamenal ztrátu 20 dolarů. Samozřejmě, totéž platí i pro zisk. Pro eliminování možných rizik, které narůstají s velikostí páky, také pro maximalizaci zisku, máme k dispozici různé techniky řízení našich investic. Obecně o nich mluvíme jako o money managementu.

 

Rozhodněte se proto nejprve, co chcete obchodováním s akciemi, či investováním do nich dosáhnout. Pro spekulanty jsou samozřejmě CFD velmi zajímavé, ale pro dlouhodobé investory, kterým jde o zhodnocení jejich volných finančních prostředků by mohly být příliš rizikové. Ti by měli dát přednost klasickým akciím obchodovaným přes Cash účet.

Obchodování akcií na burze probíhá obvykle prostřednictvím elektronické obchodní platformy a internetu. Jistě, můžete se setkat s tradičnější formou, kdy svému brokerovi zavoláte a pokyny mu zadáte například telefonicky. To má své výhody i nevýhody. Výhodou je, že vás může informovat o současném vývoji na trhu akcií, o tom, kde je nebo není vhodné momentálně investovat. Na druhé straně je realizace vašich pokynů značně pomalejší. Jde o to, co upřednostňujete: informace nebo rychlost.

V případě, že se chcete věnovat obchodování v dlouhodobém časovém horizontu, tedy nakupovat a vlastnit akcie na několik měsíců až let, rychlost není rozhodující. Spíše dáte přednost kvalitním informacím. Nicméně v případě, že pro vás není důležité samotné vlastnictví části firmy, ale plánujete spíše spekulovat na změnu ceny, důležitá je pro vás rychlost. To je zároveň základní rozdíl mezi obchodováním a investováním na burze akcií. Obchodování je krátkodobá záležitost, jde o spekulace na změnu cen. Realizuje se v horizontu několika sekund až několik týdnů. Investování je naproti tomu dlouhodobá záležitost. Investor chce akcie vlastnit a vydělávat na nich v horizontu měsíců až let.

Bez ohledu na to, zda zamýšlíte krátkodobě spekulovat, nebo dlouhodobě investovat, důležité je pro vás dostat kvalitní informace o akciích a co nejpřesnější odhad, jak se budou jejich ceny vyvíjet v budoucnu. Ceny akcií závisí na mnoha skutečnostech - například od toho, jak velké dividendy společnost vyplácí, jaký mě potenciál budoucího růstu, změny v jejích řídících orgánech, velké zakázky a státní dotace, míra její zadlužení ale také makroekonomické ukazatele a podobně. Všechny tyto informace jsou součástí tzv. fundamentální analýzy. Ta sleduje jaká zdravá je společnost, jaký mě potenciál rozvoje a pravidelných zisků v budoucnosti.

Pokud se však necítíte na to sledovat průběžně zprávy, můžete využít možnosti tzv. Technické analýzy. Technickou analýzu takové informace nezajímají. Orientuje se pouze na cenu samotnou a to, jak se chová. Budoucí vývoj ceny akcií tak vyvozuje buď z grafu cenového vývoje, v němž se vytvářejí různé formace nebo prostřednictvím indikátorů technické analýzy, které se většinou snaží odhalit převládající trendy (rostoucí či klesající), nebo to, kdy je akcie příliš levná, či příliš drahá. Všechny obrazce a indikátory mají za úkol nám napovědět, kdy je vhodný čas nakoupit a kdy prodat.

Přitom obecně platí, že v krátkodobém horizontu, tedy při obchodování akcií, se považuje za vhodnější Technická analýza a při dlouhodobém investování se považuje za vhodnější Fundamentální analýza. To je zároveň důvod, proč ikony obchodování s akciemi, jakými jsou například Warren Buffett nebo Peter Lynch dávají přednost sledování fundamentálních informací.

Když se rozhodnete, ať už prostřednictvím fundamentální nebo technické analýzy, do kterých akcií chcete investovat, můžete buď kontaktovat svého brokera přímo, nebo, jak již bylo zmíněno, obchody realizovat sami prostřednictvím obchodní platformy. Své úmysly do ní zadáváte prostřednictvím obchodních pokynů. Ty musí být samozřejmě standardizované, aby bylo možné jednoznačně určit, jaký pokyn jste zadávali a co jím chcete dosáhnout. Po odeslání pokynu do trhu je ten přes internet zrealizován během pár vteřin, o čem dostanete zpětnou zprávu. Od toho momentu jsou na váš účet připisovány zisky či ztráty. Obchodní pokyny a zadávání příkazů do obchodní platformy jsou předmětem samostatných článků. Obecně jen zmíníme, že v závislosti, jestli chcete příkaz zrealizovat okamžitě, nebo počkat na výhodnější, či nevýhodnější cenu (ano, i to má své důvody), tak můžete využít příkazy Market - Limit - Stop, které jsou těmi základními příkazy při obchodování .

Co je dobré vědět je to, že každá akce má svůj identifikační znak, jehož prostřednictvím ji můžeme vyhledat. Jde o takzvaný ticker symbol. Pokud by nám například technická analýza napovídala, že je vhodné investovat do akcií společnosti Google, v obchodní platformě bychom zadali ticker GOOG.

 

Jelikož článek je primárně orientován na investování do akcií na burze, důležitý je pro nás zejména dlouhodobý horizont, ne ten krátkodobý. Podívejme se na konkrétní možnosti, které nám poskytuje Fundamentální a Technická analýza.

Jako dlouhodobé investory nás z fundamentální analýzy může zajímat např. P/E poměr. Je to poměr Price (ceny akcie) oproti EPS (výdělkem na akcii). Tento poměr napovídá o tom, zda je akcie příliš levná nebo drahá. Za normální poměr se považuje hodnota mezi 12-15. Pokud se zamyslíme, co tento poměr znamená, tak zjistíme, že jde prostě o počet let, kolik bude trvat, dokud se nám vrátí prvotní investice, tedy dokud výdělky pokryjí investovanou částku. Čím nižší P/E poměr, tím kratší doba čekání a naopak. Na první pohled by se mohlo zdát, že je výhodné vyhledávat pouze akcie s nízkým P/E poměrem, ale není tomu tak. Tento poměr totiž něco napovídá o stavu společnosti. Pokud je příliš nízký, mohlo by to znamenat, že společnost je již v útlumu a její budoucí EPS, tedy výdělky na akcii, již nemusí být tak vysoké, jako byly letos, kdy se P/E Ratio počítalo. To platí i naopak - příliš vysoký poměr nemusí znamenat nevýhodnou investici, ale také to, že investoři očekávají velký růst společnosti, vidí velký potenciál a nové trhy, kam by se společnost ještě mohla rozšířit. To byl důvod, proč cena akcie vzrostla tak vysoko nad její současné výdělky, které investorům přináší. Pro ilustraci, Price to Earnings společnosti IBM je pravidelně kolem 12, společnosti Google kolem 17 a společnosti Facebook je kolem.

Při Technické analýze nás mohou zaujmout zejména Klouzavé průměry. Název zní možná příliš odborně, avšak ve skutečnosti jde o výjimečně kvalitní a přitom jednoduchý nástroj rozhodování při investování. Podstata klouzavých průměrů je v tom, že se vezme zvolený počet posledních dnů, spolu s jejich cenami a ty se zprůměrují. Pokud se tedy hodnota klouzavého průměru postupně zvyšuje, znamená to, že cena akcie má rostoucí trend. Pokud se jeho hodnota snižuje, znamená to, že cena z dlouhodobějšího hlediska klesá. Podle toho buď akcie nakupujeme nebo prodáváme. Čím dlouhodobější klouzavý průměr si zvolíme, tím méně různorodých signálů dostáváme, a tím spíše se přikláníme spíše k investování, než k aktivnímu obchodování či spekulacím. Existují tři základní typy klouzavých průměrů - jednoduchý, exponenciální a vážený. V poslední době však získávají na důležitosti průměry konstruovány speciálně pro burzovní investory a obchodníky. Těmi jsou například FRAMA - Fractal adaptive moving average, který sleduje trh a jeho fraktály, nebo např. KAMA - Kaufman adaptive moving average, který do své konstrukce zahrnuje také volatilitu trhu a podle ní se postupně mění z dlouhodobějšího na krátkodobější a opačně. Obchodování prostřednictvím klouzavých průměrů je opět předmětem samostatného článku, stejně jako různé typy klouzavých průměrů, s nimiž se jako obchodníci či investoři můžeme setkat. Obecně lze říci, že pro investování na burze akcií jsou zajímavé dlouhodobé klouzavé průměry, které do svého výpočtu zahrnují 200 dnů a více. Takovým vysokým počtem dní je možné sledovat dlouhodobé trendy a jako investoři bychom se měli držet zejména pravidla - Trend is your friend, nebo v překladu - Trend je tvůj přítel.

V případě, že byste dávali přednost krátkodobému obchodování, tedy spekulacím s akciemi, mohlo by vás zajímat obchodování ekonomických zpráv. To je specifickou formou obchodování, kdy chceme být rychlejší než ostatní a profitovat zejména během prvních pár sekund po zveřejnění zpráv, které hýbou cenou akcií.

Pokud byste chtěli dát přednost Technické analýze, mohli byste přejít z trend-followingových strategií a indikátorů (kterými jsou např. uvedeny dlouhodobé klouzavé průměry) na proti-trendové oscilátory, jakými jsou W%R, Stochastic či RSI. Na výběr máte však podstatně více indikátorů technické analýzy.

V tomto článku jsme uvedli všechny základní informace pro investování do akcií. Vysvětlili jsme si princip obchodování prostřednictvím obchodníka s cennými papíry a obchodní platformy, možnosti fundamentální a technické analýzy či obchodování na páku. Možná by vás také mohlo zajímat, jak vypadá den obchodníka na akciové burze, jak na správný výběr akcí, či informace, že na akciích lze vydělávat nejen tehdy, když rostou, ale stejně dobře také tehdy, když jejich ceny klesají. Princip vydělávání na poklesu cen akcií se nazývá short selling nebo česky Prodej nakrátko. O diverzifikaci rizika, a tedy o tom, že není dobré vsadit vše na jednoho koně, či lidověji, no výstižněji - že není dobré nosit všechna vejce v jednom košíku, napíšeme v některém z následujících článků.


Joomla templates by a4joomla