Vyberte váš jazyk

Podstatou Average True Range Stop Loss je stanovenie variabilnej  straty, ktorú je obchodník ochotný akceptovať v jednotlivých dňoch obchodu. T.j. obchodník môže byť ochotný akceptovať jeden deň 150 USD, ďalší deň 210 USD a následne napr. 190 USD straty.

Stop Loss založený na Average True Range sa riadi rovnakými pravidlami ako Fixný stop loss. Rozdielna je len podstata jeho konštrukcie a využívania.

Rozdielnosť riskovanej sumy (riskovaných tickov/pipsov) je spôsobená najmä rozdielnou volatilitou trhu. Inak povedané, čím je trh volatilnejší (veľké rozdiely medzi OHLC cenami, t.j. High-Low, Open-Close), tým väčší odstup od cenového grafu dodržiava variabilný ATR Stop Loss (SL je potom väčší). Dáva tým trhu priestor „dýchať“ v rozbúrených periódach a taktiež čas na to, aby sa rozbehol naším smerom. Ak stanovíme Stop Loss ako násobok ATR, napr. 2-násobok, potom sa pri zvýšenej volatilite trhu zväčšuje aj SL.

Pri stanovení Stop Loss prostredníctvom ATR si obchodník tento vhodný násobok musí najskôr nájsť. Môže to byť 0,5-násobok, ale i 4-násobok. Závisí od trhu samotného, obchodného systému, ktorý obchodník využíva, ale hlavne jeho ochoty riskovať. Univerzálne pravidlo neexistuje.

 

Využitie: Platia rovnaké pravidlá ako pri Fixnom stop losse. Prvý deň v obchode stanovíme stop loss nad/pod vstupnú cenu. Každý ďalší deň posúvame ATR Stop Loss na rozdiel Close ceny – nami zvolený počet variabilných tickov. Tento Stop Loss posúvame dovtedy, kým cena rastie. Posúvaním SL vyššie a vyššie (pri short obchodoch nižšie) chránime stále väčšiu časť ziskov.  


Pozor: pri BUY pozícii Stop Loss nikdy neposúvame nižšie ako sme ho mali predchádzajúcu periódu a pri SELL pozícii SL nikdy neposúvame vyššie ako sme ho mali predchádzajúcu periódu. To by prakticky znamenalo, že „ustupujeme“ trhu a sme ochotní akceptovať čím ďalej, tým vyššiu stratu. (Výnimky sú tu síce možné – ale len v malom rozpätí niekoľkých dolárov. Nikdy však neustupujte vo väčšej miere a navyše viackrát). Obchodníci, ktorí si môžu dovoliť so SL ustupovať, majú stanovené iné pevné pravidlá, ktoré ich kapitál ochránia. Tiež v takých prípadoch zvyknú využívať  Break Even Point a Profit Target.

Poznámka: ATR Stop Loss je konštruovaný na základe Volatility trhu, nie je to však jediná možnosť konštrukcie variabilného Stop Lossu. Stop Loss môžeme tiež konštruovať na základe úspešnosti alebo neúspešnosti obchodného systému, pomeru ziskových a stratových dní, veľkosti nášho Drawdownu atď.


Joomla templates by a4joomla