Vyberte váš jazyk

Aroon Indicator vytvoril Tushar Chande v roku 1995. Slúži na identifikáciu prevládajúceho trendu v trhu a určenie pravdepodobnosti, že sa trend môže zmeniť. Podobne ako ADX pozostáva z dvoch hlavných kriviek – Aroon Up (sila rastúceho trendu) a Aroon Down (sila klesajúceho trendu).


Vzorec na výpočet Aroon Indicator je nasledovný:


Aroon Up = [(Ptotal – PHC)/(Ptotal)] * 100

Aroon Down = [(Ptotal – PLC)/(Ptotal)]*100


Ptotal = Celkový počet periód
PHC = Počet periód od dosiahnutia Highest Close
PLC = Počet periód od dosiahnutia Lowest Close

 

Hodnoty Aroon sa nachádzajú medzi 0 a 100 (hodnoty blízko 100 indikujú veľmi silný trend, hodnoty blízko 0 indikujú slabý trend). Ak je hodnota Aroon Up 100 bodov, znamená to, že aktívum práve dosiahlo nové High počas stanovenej periódy. Ak ide o Aroon Down, znamená to, že cena práve dosiahla nové Low v sledovanej perióde. Ostatné hodnoty sa potom percentuálne znižujú podľa toho aká dlhá doba ubehla od dosiahnutia nového High alebo nového Low. Každý ďalší deň, kedy nebude dosiahnuté nové High/Low, sa Aroon percentuálne zníži o (1/počet periód)*100.

Využitie: Indikátor sa využíva na identifikáciu vhodných momentov nákupu/predaja podkladového aktíva a na skorú identifikáciu nových prevládajúcich trendov. Nakupuje sa, keď hodnota Aroon Up prekríži Aroon Down, pričom Aroon Up má rastúcu tendenciu, Aroon Down klesajúcu tendenciu. Znamená to, že rastúci trend silnie, zatiaľ čo klesajúci trend slabne. Predáva sa pri opačnej situácii – rastie Aroon Down, klesá Aroon Up.

 

Aroon Oscilátor je rozdiel medzi Aroon Up a Aroon Down.

Aroon Oscilátor = Aroon Up – Aroon Down
 

Ak sa Aroon Oscilátor nachádza nad nulovou hranicou, znamená to, že prevláda Rastúci trend, ak sa nachádza pod nulovou hranicou, prevláda Klesajúci trend. Aroon Oscilátor, na rozdiel od Aroon Up a Aroon Down dosahuje hodnoty od –100 po +100. Ako vyzerá Aroon indikátor (Up aj Down) a Aroon oscilátor v grafe, je možné vidieť na obrázku nižšie. Červená krivka zobrazuje hodnoty indikátora Aroon Down, zelená krivka indikátora Aroon Up a modrá krivka hodnoty komplexného Aroon oscilátora (nastavenie 17 dní).

Aroon indikátor a oscilátor v grafe


Na záver: Všimnite si, že sa používajú 2 rôzne výrazy. Ak hovoríme o Aroon Indicator, máme na mysli Aroon Up a Aroon Down. Ich hodnoty sa pohybujú od 0 po +100 a sleduje sa ich vzájomné prekríženie.
Ak je reč o Aroon Oscilator, máme na mysli (Aroon Up – Aroon Down). Jeho hodnota osciluje okolo 0, pričom jeho hranice sú stanovené v rámci –100 (ak dominuje Aroon Down) po +100 (ak dominuje Aroon Up) a ako taký slúži na identifikáciu prevládajúceho trendu a jeho sily.

Joomla templates by a4joomla