Vyberte váš jazyk

Channel Exit by sa dal preložiť ako Kanálový výstup. Priliehavejšie slovenské pomenovanie je skôr Obálkový výstup alebo Hraničný výstup. Podstata Channel Exitu je podobná Chandelier Exitu avšak o niečo rozpracovanejšia a komplexnejšia. Kým Chandelier Exit posúva hranicu pre určenie Stop Lossu v závislosti od dosiahnutého Highest High (príp. Highest Close) pre Long/Buy pozície, Channel Exit posúva Stop Loss v závislosti od Lowest Low. Pre Short/Sell pozície analogicky posúvame Stop Loss v závislosti od Highest High.


Vzorec pre výpočet Channel Exitu by sa dal zapísať nasledovne:


CE Buy = LL n periód

CE Sell = HH n periód

 

n = zvolený počet periód
CE Buy = Channel Exit pre dlhé pozície
CE Sell = Channel Exit pre krátke pozície
LL n = Lowest Low za posledných n zvolených periód
HH n = Highest High za posledných n zvolených periód


Ak sa rozhodneme využívať Channel Exit za posledných 10 periód, potom najnižšie Low počas týchto 10 periód je Stop Lossom pre Long/Buy pozíciu a najvyššie High počas týchto 10 periód sa stáva Stop Lossom pre Short/Sell pozíciu. Stop Loss je tiež možné jemne posúvať o niekoľko tickov nad/pod LL alebo HH. Predstavme si pospájané LL a HH za posledných n dní. Tie tak vytvárajú akúsi hranicu, obálku, počas ktorej nás bude držať v obchode. Po prekročení týchto hraníc nás vyhodí na zvolenom Stop Losse.

 

Channel Exit 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts


Na priloženom obrázku je naznačený 3-dňový Channel Exit. Modré body sú miesta, kam je umiestnený Stop Loss. Biele body sú miesta, kde by došlo k exekúcii Stop Lossu - LL prerazí dovtedajšie LL alebo HH prerazí dovtedajšie HH.


Využitie: Channel Exit má široké možnosti využitia a prispôsobenia individuálnym potrebám obchodníkov. Najlepšie pracuje v dobre trendujúcich trhoch. Všeobecne možno povedať, že ak obchodník pracuje s dlhodobými trendmi, môže si CE nastaviť na cca 20-25 periód, ak pracuje so strednodobými trendmi, zvyčajné nastavenie je 5-25 periód a pre krátkodobé trendy sa využíva CE do 5 posledných periód. Keďže predstavivosti sa medze nekladú, možno tieto periódy kombinovať. Ak chceme na začiatku obchodu dať trhu väčší priestor, môžeme začať na 20 periódach a každým ďalším dňom skracovať periódu o 1, t.j. 19, 18, 17, 16 atď. až po finálne napr. 2 periódy. Môžeme tiež ponechať pôvodných 20 dní, avšak každým ďalším dňom pritiahnuť Channel Exit o napr. 5 % bližšie k cenovému grafu. Dostaneme tak akúsi kombináciu PSAR/Channel Exit.

Poznámka: Tak ako je zvykom pri ostatných typoch, ani tu Stop Loss nikdy neustupuje trhu. Ak počas zvolenej periódy je Lowest Low prekonané novým Lowest Low (BUY pozícia), nevytvárame nový SL, ale ukončíme obchod (ak je SL exekuovaný). Ak je Highest High (SELL pozícia) prekonané novým HH, tiež vystupujeme z trhu.


Joomla templates by a4joomla