Vyberte váš jazyk

Pri obchodovaní na FX trhu je nutné zadávať konkrétne a jasné inštrukcie ohľadom menových párov. Forex broker musí vedieť, čo presne má spraviť, dokedy to má spraviť a za akú cenu. Určiť správny moment na kúpu a predaj devíz nám môžu pomôcť napríklad rôzne forex indikátory a signály, ktoré generujú. Následne je nutné odoslať obchodný príkaz na kúpu alebo predaj meny. Aby sa minimalizovali možnosti omylov, tieto pokyny zadáva obchodník prostredníctvom štandardizovaných príkazov a odosiela ich pomocou elektronickej obchodnej platformy. Tri základné, najdôležitejšie obchodné príkazy, ktoré sa využívajú pre Forex obchodovanie sú: Market, Limit, Stop. Každý z nich má svoje špecifiká, zvláštnosti, ktorými sa odlišujú, a to najmä podľa rozdielnych situácií, v ktorých je vhodné ich použiť.

Market

Príkaz market je najjednoduchším a zároveň najdôležitejším zo všetkých príkazov. Využíva sa pre okamžitý vstup na trh, bez ďalších obmedzujúcich kritérií. Pri tomto pokyne nie je dôležitá cena, ale rýchlosť. Ide o okamžitú exekúciu obchodného príkazu, či už na kúpu podkladového aktíva alebo jeho predaj. Je vhodný v prípade oznámenia dôležitých fundamentálnych správ. Vtedy zarobia najviac tí, ktorí reagujú najrýchlejšie. V prípade pokynu market broker nečaká na dosiahnutie konkrétnej ceny, ale vstupuje za cenu, ktorá je na trhu Forex aktuálne. Ak sme dostatočne rýchli, môžeme zarábať na ostatných obchodníkoch, ktorí sa na vzniknutý trend napájajú až po nás. Zvýšený dopyt po konkrétnej mene, v prípade pozitívnych správ, či zvýšená ponuka meny, v prípade negatívnych správ, sa prejaví v pozitívnom náraste obchodného účtu, a to najmä vďaka našej okamžitej reakcii.

Limit

Pri limit príkaze sa spolu s jasnou inštrukciou, či chceme nakupovať alebo predávať, stanovuje aj konkrétna cena, pri ktorej sme ochotní tak učiniť. Či nakupujeme alebo predávame, zadávame cenu, ktorá je pre nás výhodnejšia ako je tá momentálna na trhu. To znamená, že pokiaľ by bola aktuálna cena menového páru EUR/USD na úrovni 1,3000, zadali by sme limitný príkaz pre nákup napríklad na úroveň 1,2990 (10 pipsov pod aktuálnu cenu). Brokera tak inštruujeme, že za jeden lot EUR, čo je 100 000 jednotiek sme ochotní zaplatiť maximálne 129 900 USD. Ak by sme chceli menu predať, zadali by sme limit napríklad na úroveň 1,3010. To by značilo, že 1 lot EUR sme ochotní predať za 130 100 USD. Príkaz nebude realizovaný až do okamihu, kým trh danú cenu nedosiahne. Týmto spôsobom môžeme v budúcnosti nakúpiť či predať za výhodnejšiu cenu, ako je tá aktuálna. Limit príkaz sa využíva najmä vtedy, ak na trh nemajú prísť žiadne významnejšie správy, ktoré by ním výrazne pohli. Ak by sme ho však zadávali pred očakávanými dôležitými správami, hrozí, že bid/ask cena stanovená s limit príkazom nebude nikdy dosiahnutá a my sa tak do obchodu napokon nedostaneme. Snaha zarobiť o niečo viac, sa nemusí vždy vyplatiť.

Stop príkaz

Stop príkaz sa využíva v prípade, ak obchodníci očakávajú výraznejší pohyb jedným či druhým smerom. Platí to najmä v okamihu oznámenia dôležitých fundamentálnych správ. V prípade využitia stop príkazu musí byť obchodník ochotný akceptovať menej výhodnú cenu, ako je cena na trhu v súčasnosti. Dôvod, prečo nenakúpi alebo nepredá za aktuálnu, teda výhodnejšiu cenu je ten, že nevie presne, ktorým smerom sa trh, po oznámení nových fundamentálnych správ, pohne. Môže si však vopred nastaviť obchodné príkazy na možný pohyb do oboch strán. Jeden príkaz pre nákup, jeden pre predaj podkladového aktíva. Ak je teda aktuálny kurz EUR/USD na už spomínanej úrovni 1,3000, obchodník by mohol stanoviť stop príkaz pre nákup meny na úroveň 1,3010. Zároveň s týmto príkazom by stanovil príkaz na predaj napríklad na úrovni 1,2990, teda na cene menej výhodnej ako je tomu v súčasnosti. V momente, keď sa na Forexe objavia nové správy a trh sa pohne jedným či druhým smerom, cena prerazí stanovenú cenovú úroveň investora, a on sa tak automaticky zapája do obchodu na strane prevládajúceho trendu. Je dôležité vedieť, že pri dosiahnutí tejto stop ceny sa príkaz stop mení na príkaz market. Možno si tiež všimnúť rozdiel medzi príkazmi limit a stop. Obchody sú presne opačné. V jednom prípade s limit príkazom nakupujeme, v druhom prípade so stop príkazom predávame – a v oboch prípadoch to bolo na tej istej cene. Stop príkaz sa však využíva nielen pre vstup do obchodu, ale tiež pre jeho uzatvorenie. V takom prípade hovoríme o tzv. stop loss príkaze, alebo inak, príkaze na zastavenie straty.

Market, Limit a Stop príkazy sú tými najdôležitejšími príkazmi, ktoré sa pre obchodovanie na burze využívajú. Okrem nich sa však môžu zadávať niektoré ďalšie, doplnkové pokyny. Spomedzi všetkých stoja za zmienku najmä:

Trailing Stop

Využíva klasický stop príkaz, pri ktorom sa postupne mení cena pre jeho aktiváciu. To je výhodné najmä v prípade, ak sa chceme zabezpečiť proti nadmernej strate (ide o obmenu stop loss príkazu). Ak by sme napríklad práve nakúpili menový pár EUR/USD na nám už dôverne známej úrovni 1,3000, mohli by sme zadať trailing stop príkaz pre predaj na (pre nás menej výhodnú) úroveň 1,2990 (10 pips pod vstupnú cenu). V prípade, ak by uvedená cenová úroveň bola dosiahnutá, menový pár by bol predaný a my by sme utrpeli stratu 10 pipsov. Ak by však cena začala rásť, trailing stop príkaz by sa postupne posúval smerom nahor spolu s ňou. Tým by nasledoval jej pohyb a nám, ako obchodníkom, by zabezpečoval čím ďalej, tým výhodnejšie podmienky pri jej finálnom predaji. Spočiatku by zmenšoval našu akceptovateľnú stratu z úrovne 10 pips až na nulu. Po prekročení BEP (break even point) by nám zasa chránil náš už raz dosiahnutý zisk. Trailing stop nasleduje cenu len jedným smerom, v prípade, ak sa cena obráti späť, trailing stop je zafixovaný a neustupuje.

DAY

Znamená to, že príkaz, ktorý obchodník zadáva do platformy, na nákup či predaj podkladového aktíva, je v platnosti len pre tento obchodný deň. Obchodné hodiny (market hours) na Forexe končia o 22:00 GMT a zároveň sa s týmto časom ruší i akýkoľvek obchodný pokyn, ktorý bol zadaný spolu s doplnkovou inštrukciou DAY.

GTD

Good till date/day je príkaz, ktorý je využívaný len v prípade, ak by sme do konkrétneho dňa očakávali zmeny, ktoré by nám umožnili zarobiť na trhu. V prípade, ak k daným zmenám nedôjde a príkazy na nákup či predaj menového páru nie sú zrealizované, s príchodom uvedeného dátumu sa naše pokyny rušia.

GAT

Good after time je príkaz, ktorý vstupuje do platnosti až po presnom dátume. Môžeme tak zadať pokyn na nákup alebo predaj menového páru, no pokyn nebude v platnosti, kým nie je splnená daná časová podmienka.

GTC

Je to skratka pre „good till canceled“. Ako už názov napovedá, ak pri pokyne na nákup či predaj pokladového aktíva zadáme doplnkovú informáciu GTC, príkaz bude v platnosti až dovtedy, kým ho sami nezrušíme. Ak by dovtedy došlo k realizácii nákupu či predaja, doplnková informácia GTC stráca význam, pretože už nie je čo rušiť.

OCO

Skratka OCO je prekladaná ako „one canceles other“ alebo ako „one canceles the other one“. Preklad hovorí sám za seba. Zadáva sa k dvom súvisiacim obchodným príkazom, pri ktorých je dôležité, aby v prípade realizácie jedného z nich, bol ten druhý okamžite zrušený. Využíva sa to napríklad v prípade očakávaných významnejších pohybov na trhu a zadania dvoch stop príkazov. Každý stop príkaz je zadaný pre pohyb iným smerom. Po prijatí novej fundamentálnej informácie sa trh pohne jedným smerom a jeden stop príkaz je zrealizovaný. Ak bol zadávaný spolu s dodatkovou informáciou OCO, druhý stop príkaz je zrušený. 

Joomla templates by a4joomla