Vyberte váš jazyk

Obchodovanie na burze prebieha nielen vo svete, ale tiež na Slovensku. U nás sa uskutočňuje na BCPB – Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (Bratislava Stock Exchange). Tá vznikla 15. marca 1991 a je jediným organizátorom regulovaného trhu s cennými papiermi v SR. Na burze sa začalo obchodovať od 6. apríla 1993. Valné zhromaždenie akcionárov je tvorené z Fondu národného majetku a niekoľkých ďalších finančných ústavov. Ide najmä o banky, investičné, brokerské a poisťovacie spoločnosti. Bratislavská burza cenných papierov má v súčasnosti 14 akcionárov, pričom FNM vlastní takmer 76 % akcií. Predmetom jej obchodovania sú akcie, dlhopisy a podielové listy uzatvorených podielových fondov. Zúčtovanie a vyrovnanie obchodov následne zabezpečuje Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.. Tento link smeruje na pravidlá obchodovania BCPB.

Obchody na burze môžu priamo uzatvárať len jej členovia, prípadne Národná banka Slovenska. Stať sa členom burzy a uzatvárať obchody môže len banka, obchodník s cennými papiermi alebo správcovská spoločnosť, ktorá splní podmienky dané zákonom a burzovými pravidlami. Ak máte záujem o predaj alebo kúpu cenných papierov ako fyzická osoba, musíte sa obrátiť na niektorého z jej členov a uzatvoriť s ním komisionársku zmluvu. Na tomto linku je uvedený Zoznam členov BCPB. Môže sa vás to priamo týkať najmä v prípade, ak stále vlastníte akcie z kupónovej privatizácie a chcete ich predať. Ak chcete vedieť, či sa s danými cennými papiermi stále obchoduje, môžete to zistiť v sekcii Zoznam cenných papierov.

Ako mnoho medzinárodných búrz aj burza v Bratislave má svoj akciový index. V tomto prípade je ním index SAX (skratka od Slovenský akciový index). Jeho bázu k 1. februáru 2013 tvorí 7 hlavných titulov. Hlavné akcie obchodované na burze Bratislava sú: Best hotel properties, Biotika, OTP banka, SES Tlmače, Slovnaft, Tatry mountain resorts, VÚB banka. Počet a zastúpenie spoločností v indexe sa môže meniť podľa toho, ako sa mení obchodovateľnosť ich akcií či v prípade vstupu novej spoločností na kapitálový trh. Revízia bázy indexu sa robí dvakrát ročne a zabezpečuje ju komisia burzy.

Hodnoty indexu SAX sú pravidelne zverejňované na internete a v dennej tlači. Počiatočná hodnota k 14. septembru 1993 bola 100 bodov. K dnešnému dňu 23. apríla 2013 je na úrovni 181,25 bodov. Ide o kapitálovo vážený index a odzrkadľuje celkovú zmenu majetku spojenú s investovaním do akcií, obchodovaných na BCPB. Okrem zmien cien zahŕňa index aj dividendové príjmy a príjmy súvisiace so zmenami veľkosti akciového kapitálu (t. j. rozdiel medzi aktuálnou trhovou cenou a upisovacou cenou nových akcií). Ústredným problémom Burzy cenných papierov v Bratislave je samotné obchodovanie akcií, ktoré tvoria len nepatrnú časť všetkých obchodov. V skutočnosti drvivú väčšinu obchodov zabezpečuje najmä obchodovanie dlhových cenných papierov. Dlhopisy pravidelne tvoria 98 % až 99 % všetkých obchodov. Akciový index burzy tak stráca svoju výpovednú hodnotu. Celkovo možno konštatovať, že burza stagnuje a slovenské spoločnosti, ktoré by chceli umiestniť svoje akcie na Bratislavskú burzu v rámci IPO (Initial public offering), dávajú prednosť väčším burzám na okolitých trhoch. Tými sú ako Viedenská, tak i Pražská burza, tou najväčšou je však burza vo Varšave.
BCPB, z dôvodu oživenia kapitálového trhu, plánuje niektoré zmeny vo svojom fungovaní. Jednou zo zamýšľaných noviniek je napojenie na väčšie trhy. Ide najmä o prepojenie s českým a poľským trhom. Prostredníctvom technologického prepojenia so zahraničným centrálnym depozitárom by tak bol možný tzv. duálny listing, teda umiestnenie titulov na dvoch rôznych trhoch, čo by zabezpečilo jednak väčšiu likviditu akcií ako i nárast samotnej burzy.
Ďalšou možnosťou, o ktorej sa uvažovalo, v súvislosti s oživením kapitálového trhu, bola privatizácia vybraných podielov v štátnych podnikoch. Pravdou je, že Bratislavská burza by privítala akýkoľvek podnet na oživenie aktivít investorov. Tým by bol najmä príchod hoci len jednej, no skutočne významnej emisie majetkových cenných papierov. V roku 2011 sa uvažovalo napríklad o emisii akcií firmy Slovak Telekom, a.s..

Na rozdiel od akcií sa však darí trhu dlhových cenných papierov. Tento trh niekoľkonásobne prekračuje hodnotu akcií. Ide pritom najmä o obchodovanie štátnych dlhopisov, ktoré neustále naberá na intenzite. Investori totiž považujú štátne dlhopisy za omnoho bezpečnejší prístav v porovnaní s volatilným trhom akcií. Okrem dlhopisov je tu možné obchodovať tiež štátne pokladničné poukážky, či dlhopisy súkromných subjektov. Tými sú podnikové dlhopisy či hypotekárne záložné listy, pokiaľ ste sa rozhodli investovať svoje úspory priamo do nich a chcete ich neskôr speňažiť pred termínom splatnosti.
Pomerne málo známou skutočnosťou je, že trh dlhopisov na BCPB má taktiež svoj index. Ide o skupinu slovenských dlhopisových indexov tzv. SDXGroup. Tá je tvorená z SDXGroup sektor verejný a z SDXGroup sektor súkromný. Do verejného sektora patria najmä spomínané Štátne dlhopisy a Štátne pokladničné poukážky. Do súkromného sektora sú zaradené Hypotekárne záložné listy.


Joomla templates by a4joomla