Vyberte váš jazyk

V tomto článku vám priblížim podstatu využívania Money managementu, jeho výhod a nevýhod, ako aj odbúranie niektorých frekventovaných mýtov. Zameriam sa najmä na Stop Loss, ako kľúčový faktor MM.

Často sa stretávam s tým, že ako príklad, prečo je nevyhnutné používať Stop Loss, je uvádzaný počet za sebou idúcich strát, ktoré by obchodník musel utrpieť, aby zruinoval celý svoj obchodný účet. Počet strát v takomto príklade sa zdá byť veľmi vysoký a začínajúci obchodník môže nadobudnúť pocit, že k takejto situácii snáď ani nemôže dôjsť. Na papieri to vyzerá logicky a jednoducho, avšak realita nie je taká čiernobiela a priamočiara, ako zvyknú obchodníci a autori rôznych článkov uvádzať. Keď bolo povedané "A", malo by byť i "B". Poďme si danú situáciu rozobrať bližšie:

 

Spomínaný príklad: Nech je môj obchodný účet 5 tisíc USD, pričom SL stanovím ako 250 USD na každý obchod. Musel by som tak utrpieť 20 strát po sebe, aby som účet zrušil. A to je veľmi nepravdepodobné. Áno, je to zhruba pravda, avšak zabúda sa na niektoré ďalšie skutočnosti. Tými sú:

1.    Aj výborné obchodné systémy v dlhodobom hľadisku začnú generovať cca 50/50, čo sa týka pomeru ziskových a stratových obchodov (Win to Loss Ratio). Čiastočne to pripomína ruletu a ako na náhodu je na to vhodné i nazerať. V praxi to znamená, že z uvedených 20 obchodov bude cca 10 ziskových a 10 skončí stratovo. Tu už šanca, že i tých zvyšných 10 obchodov skončí nie ziskom, ale stratou nevyzerá tak nepravdepodobne. A to najmä preto, lebo:

2.    Trh nie je priamočiary. Nefunguje tak, že ak sa na začiatku obchodovania rozhodne ísť jedným smerom, už v ňom pokračuje až do uzatvorenia trhu. Často sa stáva, že napriek tomu, že sa rozbehne jedným smerom, v istom momente sa otočí a uzatvorí na opačnej strane trhu. To je pre nás veľmi nepríjemné, pretože tým sa do výpočtu mieša ďalší faktor, na ktorý musíme pomýšľať. Na papieri síce trh môže zatvoriť 10 krát hore a 10 krát dole, avšak ak sme vždy stavili na rast, v konečnom dôsledku mohlo byť pre nás stratových nielen 10 obchodov, ktoré skončili nižšie, ale i tých 10 rastových obchodov. To v prípade, ak nás predtým vyhodilo na Stop Losse.

 

Keďže 2 obrázky povedia viac ako 2000 slov, tu ich prikladám. Prvý obrázok rieši pre nás nevýhodnú situáciu, ak sme vsadili na rast trhu. Druhý rieši stratu, ak sme stavili na pokles trhu. Predtým, ako sa trh skutočne vydal naším smerom sme boli z trhu zmietnutí na Stop Losse.

 

stop_loss_aktivacia_buy stop_loss_aktivacia_sell

 

Verím, že k nim nie je potrebný žiaden ďalší komentár. Keby však predsa len niekomu táto situácia nebola celkom jasná, viac podrobností je uvedených v článku o základoch stop lossu.

3.    Stop Loss samotný nás síce chráni pred nepredvídateľnými pohybmi trhu (a efektívny trh je blízko tomu, čo by sme mohli označiť za nepredvídateľné pohyby) i extrémnymi stratami, avšak v konečnom dôsledku znižuje efektivitu nášho obchodného systému. Prečo tomu tak je, bolo uvedené už v predchádzajúcom bode (pretože inak ziskové obchody môžu vďaka aktivácii SL pre nás skončiť stratovo). Čím bližšie je SL nastavený k východiskovej cene, tým väčšie nebezpečenstvo hrozí, že bude prerazený a my skončíme so stratou. To sa týka najmä obchodníkov, ktorí neuplatňujú fixný SL - napr. 250 USD, ale stanovujú ho ako percentu z obchodného účtu. S klesajúcim účtom klesá i výška SL. S klesajúcou výškou sa však SL približuje vstupnej cene. Tým zároveň stúpa pravdepodobnosť jeho aktivácie a teda pravdepodobnosť dosiahnutia mnohých stratových obchodov za sebou. Skúste si nastaviť SL 25 USD pod vstupnú cenu a uvidíte to sami. Okrem toho v praxi treba myslieť na provízie brokerovi, za častú realizáciu Stop príkazov a nepríjemný Slippage.

 

Príklad: ak používame SL 1 000 USD, je málo pravdepodobné, že by až v polovici prípadov došlo k tak veľkému reverznému pohybu, aby naše plánované ziskové obchody nakoniec skončili stratou. Ak však používame SL 25 USD, môžeme si byť takmer istí, že takmer všetky obchody (z uvedených 20 vstupov) pre nás skončia stratovo, pretože i obchody, ktoré nakoniec uzavrú na našej strane, s veľkou pravdepodobnosťou predtým takýto tesný SL aktivujú. V čase, keď teda trh bude uzatvárať a my by sme mali zaznamenávať ziskový obchod, už v trhu nie sme a pripisujeme si len ďalšiu stratu. Čím tesnejší je SL, tým si síce budeme môcť dovoliť viac stratových obchodov, avšak šanca, že ich reálne zaznamenáme sa tiež enormne zvyšuje.
Nastavenie Stop Lossu je teda najmä o vhodnom odhade pomeru medzi akceptovateľným rizikom vo výške straty na jeden obchod a množstvom za sebou idúcich stratových obchodov, ktoré sme ochotní prijať.

 

Pre ilustráciu: otestoval som počet aktivovaných Stop príkazov v trhu Sójového oleja za posledných cca 30 rokov (7567 obchodných dní). Sójový olej je pritom možno pokladať za pomerne pokojný trh. Ako indikátor vstupov a výstupov boli použité prekríženia EMA 5 a 20 (prekríženi kĺzavých priemerov). Výsledky boli nasledovné:


Stop Loss 
% strát z toho aktiváciou SL
Max. počet SL 
50 USD 69,51 % 67,72 % 39
100 USD 59,32 % 50,91 % 22
150 USD 54,00 % 36,04 % 22
200 USD 51,35 % 24,05 % 13
250 USD 50,34 % 17,75 % 13
300 USD 49,80 % 12,73 % 11
350 USD 49,39 % 9,54 % 8
400 USD 49,19 % 7,53 % 7
450 USD 49,07 % 6,18 % 6
500 USD 48,91 % 4,72 % 6

 

Z tabuľky môžete vyčítať napr. to, že pri Stop Losse 50 USD až 69,51 % obchodov skončilo stratou. Z toho bolo až 67,72 % zapríčinených aktiváciou nášho tesného Stop Lossu.

Ďalej môžete vidieť, že pri používaní Stop Lossu 150 USD bol najvyšší počet za sebou aktivovaných Stop Lossov 22. Keby sme ich nastavili ešte tesnejšie na 50 USD, bolo by to až 39 krát! Uvedené čísla však neznamenajú, že sme stratu nezaznamenávali i v ďalších obchodoch. Tie mohli byť opätovne stratové, avšak výška straty nedosiahla výšku preddefinovaného Stop Lossu a ten tak nebol aktivovaný. Napr. pri SL 500 USD bol max. počet SL idúcich za sebou 6, avšak celkový počet nádväzných stratových obchodov 10.
Pozor tiež na ďalšiu skutočnosť: ak pri SL 150 USD bolo max. 22 strát za sebou, neznamená, že išlo o stratu 22 x 150 = 3300 USD. Do úvahy je nutné vziať fakt, že:

 

4.     Open a Close ceny nie sú zhodné. Trh môže otvoriť nielen medzi Close cenou a naším SL, ale tiež ďaleko za ním (Gaps - cenové medzery). A to i niekoľko stoviek USD mimo Close cenu. Znamená to, že v konečnom dôsledku môžeme skonciť s oveľa vyššou stratou, ako sme pôvodne plánovali. Aby sme tomuto predišli v maximálnej možnej miere, je vhodné vybrať si trhy s čo najvyššou likviditou - dostatočným počtom obchodníkov. Likvidita trhu nám pomôže, avšak extrémne cenové výkyvy na Open cene i tak neodstráni a musíme s nimi vždy rátať. V takom prípade - čím tesnejší SL používame, tým väčšmi sme takémuto riziku vystavení.

 

5.    Ak už Stop loss nastavíme na vhodnú úroveň, ešte stále nemáme vyhrané. I keď je nastavený na, pre nás akceptovateľnú úroveň 250 USD a museli by sme teoreticky zaznamenať až 20 po sebe idúcich stratovch obchodov, aby sme zrušili účet, nesmieme zabúdať na ďalšiu skutočnosť. Tou je, že nielen 20 následných strát nás dokáže finančne zruinovať. Obchodníci totiž prehliadajú fakt, že to môže byť i 11 strát, prerušených 1 ziskovým obchodom a opäť 11 strát. A pravdepodobnosť, že dosiahneme 11 strát za sebou, nie je až taká nízka. V skutočnosti je to nielen viac ako možné, ale dokonca celkom bežné (viď tabuľka vyššie pre ilustráciu).

 

Príklad:
 
Poradie Zisk/Strata P/L v USD
Obchodný účet
1. Strata -250 USD 4750 USD
2. Strata -250 USD 4500 USD
3. Strata -250 USD 4250 USD
4. Strata -250 USD 4000 USD
5. Strata -250 USD 3750 USD
6. Strata -250 USD 3500 USD
7. Strata -250 USD 3250 USD
8. Strata -250 USD 3000 USD
9. Strata -250 USD 2750 USD
10. Strata -250 USD 2500 USD
11. Strata -250 USD 2250 USD
12. Zisk +500 USD 2750 USD
13. Strata -250 USD 2500 USD
14. Strata -250 USD 2250 USD
15. Strata -250 USD 2000 USD
16. Strata -250 USD 1750 USD
17. Strata -250 USD 1500 USD
18. Strata -250 USD 1250 USD
19. Strata -250 USD 1000 USD
20. Strata -250 USD 750 USD
21. Strata -250 USD 500 USD
22. Strata -250 USD 250 USD
23. Strata -250 USD 0 USD

Ak sa vám aj 11 strát za sebou zdá dostatočne veľký počet, môžete si predstaviť situáciu, v ktorej to bude 8 strát, 1 zisk, 8 strát, 1 zisk a 8 strát. Tak čo, je to už pravdepodobnejšie? Nehľadiac na to, že straty môžu z nášho účtu ukrajovať nielen takto rýchlo za sebou, ale pomaly, za podstatne dlhšiu dobu, až kým neprídeme o všetky peniaze. To je zároveň pravdepodobne ten najprehliadanejší fakt v analyzovanom príklade.
O peniaze, i pri používaní SL nemusíme teda prísť iba v prípade, že príde 20 strát za sebou. Je oveľa pravdepodobnejšie, že o ne prídeme vďaka nedostatočnej efektivite nášho obchodného systému - pomaly a postupne.

 

V celom tomto prípade sa navyše neberie do úvahy ani blokovaný Margin. Ten však tiež ukrajuje z nášho účtu a počet strát, ktoré si môžeme dovoliť je vďaka nemu dokonca ešte o niečo nižší. Nehovoriac už o komisiách brokera a slippage.

 

Rady na záver:

  • Nepreceňujte kvality svojho obchodného systému. Vždy sa na systém pozerajte tak, ako by ste mali zaznamenať 50 % strát a 50 % ziskov. Váš systém s najväčšou pravdepodobnosťou nebude v dlhodobom horizonte v ničom výnimočnejší ako obchodný systém iných obchodníkov (vyššie percento ziskových obchodov je zvyčajne možné dosahovať len za cenu nižšieho počtu vstupných signálov). Ak sú šance na zisk alebo stratu zhruba rovnaké, nepodceňujte v žiadnom prípade Money management a vždy používajte Stop Loss. Hoci i veľký, predsa len je istejšie ho mať nastavený. Nemôžete predvídať všetky situácie, ku ktorým môže dôjsť a vy sa môžete ocitnúť na nesprávnej strane trhu. Výnimku z tohto pravidla tvoria obchodníci, ktorí vsádzajú na Martingale systém, ale to je kapitola sama o sebe.
  • Dbajte na správne nastavenie Stop Lossu. Čím väčší Stop Loss stanovíte, tým je väčšia pravdepodobnosť, že váš obchodný systém bude efektívnejší. Čím menší Stop Loss nastavíte, tým viac stratových obchodov zaznamenáte. Čím väčší však je náš SL, tým väčšie riziko podstupujeme a tým skôr môžeme zruinovať náš účet. Stop Loss by sa mal preto prispôsobovať situácii na trhu a niekedy voľnejšie, inokedy tesnejšie sledovať cenový graf. Pohrajte sa s rôznymi druhmi SL, až kým nenájdete taký, ktorý vyhovuje vášmu obchodnému systému a flexibilne reaguje na neustále sa meniacu situáciu na trhu.
  • Ak začínate obchodovať a nemáte ešte prepracovaný Money management, zamyslite sa nad používaním flexibilného Stop Lossu - ako percentuálnej hodnoty z aktuálneho účtu, a nie ako fixnej čiastky. Stop loss 5 % z 10 tisícového účtu nám umožňuje ísť až po 500 USD straty, avšak z účtu 5 tisíc USD už len po 250 USD straty. Čím viac strát zaznamenáte, tým menej budete tak riskovať na nasledovný obchod. Počet strát, ktoré by ste museli zaznamenať až do úplného vyčerpania, sa tak neustále zvyšuje.
  • Neidealizujte si niektoré ukazovatele efektivity vášho obchodného systému. Ani % ziskových obchodov, ani Profit/Loss Ratio nie sú všeliekom. I pri veľmi zaujímavých hodnotách môžete byť nakoniec stratoví. Jediným ukazovateľom, ktorý by vás mal zaujímať je APPT – Average profit per trade (inými slovami, či je váš obchodný systém ziskový alebo stratový). Znie to logicky, ale existujú mnohí začínajúci obchodníci, ktorí majú obľubu v tom, že sa až nezdravo sústreďujú napr. na zvyšovanie % ziskových obchodov a prehliadajú pritom svoj systém ako celok.

Joomla templates by a4joomla