Vyberte váš jazyk

Forex broker je spojovacím článkom medzi dvoma obchodníkmi, ktorí majú rozdielne ciele. Jeden má záujem cudziu menu nakupovať, druhý zasa predávať. Na jednej strane ste vy, ako klient daného brokera. Otázkou je, kto tvorí protistranu tohto obchodu. Podľa modelu párovania obchodných príkazov možno rozlišovať Dealing Desk brokerov (DD broker) a No Dealing Desk brokerov (NDD broker). Aby ste určili, či je daná brokerská spoločnosť tá najlepšia pre vaše obchodovanie na Forexe, je nutné oboznámiť sa s ich podrobnejšími charakteristikami a čím sa odlišujú.

 

Dealing desk broker (DD broker)

Teoreticky je pre vás, ako obchodníka, najmenej výhodné obchodovať práve prostredníctvom DD brokera. Dealing desk znamená, že to on je vašou protistranou a už z podstaty veci dokážete vyvodiť logický záver, že pokiaľ proti vám na trhu vystupuje práve váš FX broker (tiež Forex maklér), nie je to veľmi výhodná pozícia. Výhodou pre vás je to, že broker je povinný akýkoľvek váš obchodný príkaz ihneď odobrať ako vaša protistrana. Tým, že dochádza k okamžitej realizácii, vy nemáte problém s likviditou, a preto sa takýto typ brokerov nazýva Market Maker (tvorca trhu - keďže takto vytvára trh a likviditu). Faktom tiež je, že záujmom DD brokera nie je odobraté aktívum držať. Chce zarábať na poplatkoch, ktoré mu zaplatíte, nie na tom, či ste sa vy rozhodli správne alebo nesprávne. Z tohto dôvodu si väčšinou účtuje fixný spread (t. j. rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou alebo tiež Bid a Ask cenou), čo tvorí jeho istý zisk a odobratú pozíciu od vás zvykne ihneď posúvať ďalšiemu subjektu – napríklad bankám alebo iným Forex brokerom, ktorí majú o dané podkladové aktívum záujem.

Poznámka: nevýhodou pre malých investorov nie je priamo skutočnosť, že broker stojí proti vám, t. j. že tvorí protistranu realizovaného obchodu. Ako už bolo spomínané, jeho záujmom je zinkasovať svoj spread a menový pár posúva ihneď ďalej, aby sa zbytočne nevystavoval prílišnému riziku. To, čo je však pre vás nepríjemné a nebezpečné je to, že nie každý Dealing Desk Forex broker koná čestne. Tým, že sám tvorí trh, na ktorom vy obchodujete, môže manipulovať s cenami, ktoré určuje. Okrem fixného spreadu, ktorý mu zaplatíte, môže zarábať i na podstatne nevýhodnejších cenách, ktoré vám stanoví. Hĺbku trhu nezverejňuje. Tu možno priamo hovoriť o tom, že výška zisku brokera je priamo úmerná výške straty jeho klienta. Ak by boli niektorí klienti nadmerne ziskoví, mohlo by zo strany brokera dochádzať k skresľovaniu dosiahnutých výsledkov obchodov. Pri takomto štýle práce ale o klientov často prichádza. Tí stratoví vynulujú svoj účet, tých ziskových zbrzdí broker. Tým je však odkázaný na neustále získavanie nových klientov. Keďže na Forexe sa využíva pákové obchodovanie, ktoré umožňuje násobiť zisky, jednou z častých marketingových stratégií je poskytnúť veľký vstupný bonus a vysokú páku (leverage). Pri veľmi lákavých ponukách by mal obchodník zbystriť pozornosť. Overiť si, do akej miery broker manipuluje s cenami je ťažké, až takmer nemožné. Museli by ste mať prístup k interným informáciám z brokerskej spoločnosti – tie zvyknú občas uniknúť prostredníctvom nespokojných zamestnancov a broker môže byť prešetrovaný. Možno si teraz budete vedieť sami zodpovedať otázku, prečo je toľko FX brokerov situovaných v daňových rajoch. Áno, jedným z dôvodov je ich slabšia kontrola a vymožiteľnosť práva. Keďže však ďalším dôvodom sú nižšie daňové sadzby, v offshore centrách môžeme nájsť aj renomované spoločnosti, ktoré nemusia priamo pôsobiť ako DD brokeri. Istejšou cestou je však pre vás spoľahnutie sa na hodnotenie obchodníkov na nezávislých diskusných fórach. Pokiaľ má spoločnosť často negatívne hodnotenia, v ktorých sa spomínajú neobvyklé cenové posuny, problémy s tým dostať sa k svojim peniazom, negácia obchodov, rušenie obchodných účtov a podobne, nech je to výstrahou, že to skutočne nemusí byť pre váš FX trading ten najlepší Forex broker.

 

No Dealing Desk broker (NDD broker)

Oproti Dealing desk brokerom, títo netvoria sami uzatvorený trh, ale forex vám otvárajú pre párovanie obchodov so širokým spektrom ďalších subjektov. Ak máte NDD brokera a chcete menu predať, či kúpiť, ten pre párovanie obchodných pokynov vyhľadáva ponuky na FX trhu, od iných brokerov, bánk, či všeobecne finančných inštitúcií. Už na prvý pohľad je zrejmé, že trading na takomto otvorenom trhu je pre vás výhodnejší a je transparentnejší. Dealing Desk broker je však len všeobecnejšie označenie. Detailnejšie tieto spoločnosti môžeme deliť na ECN a STP brokerov.

 

Electronic Communication Network (ECN broker)

ECN broker je No Dealing Desk broker. Ako už samotný názov napovedá, broker tu netvorí vlastný umelý trh, ale zabezpečuje prepojenie na celú sieť zúčastnených subjektov, ktoré spája snaha navzájom uzatvárať obchody, kúpiť či predať dané aktívum – v našom prípade cudzie meny (menové páry). Likvidita trhu je tu tvorená všetkými zúčastnenými subjektami, ktorými môžu byť napríklad veľké investičné banky, ale aj retailoví investori. Trading prebieha prostredníctvom elektronického párovania medzi subjektmi navzájom, broker obchody len sprostredkúva, do tvorby ceny aktívne nezasahuje. To znamená, že ak chce jeden Forex obchodník predať menu a druhý ju kúpiť, obchod prebehne len s veľmi úzkym spreadom. Broker tak svoj zisk netvorí zo spreadu – rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou, ako tomu bolo v prípade Dealing Desk brokera. Aby však zarobil, účtuje vám poplatky za sprostredkovanie obchodu. ECN broker tiež umožňuje svojim klientom, vidieť hĺbku trhu – teda rozsah objednávok na kúpu a predaj jednotlivých mien a tým zefektívniť obchodné rozhodnutia klientov.

 

Straight Through Processing (STP broker)

Ide o NDD brokera. Klienti teda uzatvárajú obchody s externými subjektmi, ktorými sú market makeri, banky, finančné inštitúcie a pod. Kým pri Dealing Desk brokerovi tvoril likviditu trhu on sám (odoberal od vás všetky obchodné pozície ako vaša protistrana) a pri ECN brokerovi vytváralo likviditu mnoho subjektov (banky, tvorcovia trhu a iní), pri STP brokerovi tvorí likviditu väčšinou len jeden, alebo pár vybraných subjektov, ktorým broker adresuje vaše obchodné ponuky a oni ich akceptujú. Protistranou (tiež tzv. liquidity provider) je tu zvyčajne dohodnutá veľká investičná banka či pár vybraných Forex brokerov. Oproti ECN trhu ide teda o niečo užší trh, s menším počtom protistrán. Pri likvidite, akú je však schopná dodať na trh veľká investičná banka a navyše na trhu Forex, je tento rozdiel v cenách len minimálny. Napríklad Deutche Bank je považovaná na najväčšieho a najdôležitejšieho liquidity providera na FX vôbec. Citi bank je tesne v jej závese (podľa posledného prieskumu ju dokonca prekonala). Hlavne tieto dve banky výraznou mierou ovplyvňujú dianie na Forexe a kontrolujú až okolo 30 % denného objemu obchodov. Broker vám môže, no i nemusí ukázať skutočnú hĺbku trhu. Tí lepší z nich by ju však mali zobraziť. Jeho zisk je potom tvorený z mierneho navýšenia spreadu od liquidity providera, plus poplatok za realizáciu obchodu. To, o koľko si navýši spread pre klienta, je tiež závislé od toho, či ponúka fixné alebo variabilné spready.

 

Na záver: Nie je vždy jednoduché určiť, o aký typ brokera ide. Deliaca línia totiž nie je vždy celkom jasná a aj mnohí DD brokeri sa zvyknú zavádzajúco označovať za STP brokera. Nech ide o akýkoľvek typ, na Forexe je likvidita vašich objednávok zabezpečená. Či je vašou protistranou jeden subjekt alebo mnoho subjektov, tu teda nehrá tú najvýznamnejšiu úlohu. Omnoho dôležitejšie je, aby bola vybraná spoločnosť solídnym, jasne komunikujúcim partnerom, aby boli vaše pokyny realizované bez problémov a aby nedochádzalo k netransparentným pohybom na vašom obchodnom účte. Najlepší Forex broker pre vás je ten, ktorý sa týchto pravidiel drží za akýchkoľvek okolností.

Správnou voľbou investora by mal byť výber ECN/STP brokera, ktorý má vysoko pozitívne hodnotenia, a to od mnohých retailových obchodníkov (tie možno nájsť na špecializovaných stránkach). Tak má istotu vysokej likvidity, nízkych spreadov a toho, že broker nebude obchodovať proti nemu. Keďže pákové obchodovanie umožňuje násobiť zisk zo svojej investície niekoľko sto krát, pozor tiež na príliš veľkú páku. Rovnako, ako sú extrémne zvýšené zisky, sú tak zvýšené i straty investora. Určiť správny moment na kúpu a predaj devíz nám môžu pomôcť rôzne technické indikátory a signály, ktoré generujú. Veľkou výhodou pre retailových obchodníkov je možnosť vyskúšať si obchodovanie a exekúciu svojich príkazov u konkrétneho brokera vopred, na Demo obchodnej platforme, len s imaginárnymi peniazmi. Možno sa tak lepšie oboznámiť s obchodnými príkazmi a ich zadávaním, poplatkami brokera, pákovým obchodovaním, menovými pármi a ziskami, ktoré z ich obchodovania plynú. Demo platformu dnes ponúka takmer každý broker. 


Joomla templates by a4joomla